Är CBD olja lagligt? JA

Är CBD-olja lagligt?

Det enkla svaret är - Ja!

CBD-olja tillverkas från Industrihampan vars laglighet är prövad ända in på EU-nivå. Där fastställdes det att Sverige ej kan förbjuda industrihampan då det skulle strida mot EU-rätten. Följande utdrag är från statens officiella utredning SOU:2016:93

“Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa.”
- Sida 310-311


Modernaturs CBD-olja (Hampa-olja) är laglig då den utvinns från tillåten industrihampa.

"Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis" 
- Sida 30


Vad som utmärker en tillåten hampa är att den finns listad på Jordbruksverkets lista över godkända hampasorter vilket samtliga av Modernaturs produkter gör.

Är CBDolja/Hampaolja att betrakta som narkotika?

Nej, Modernaturs produkter kommer ifrån EU-certifierad industrihampa.

“De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.”
- Sida 303


CBD-olja (Hampaolja) och drogtester:

Skulle du behöva lämna drogtester kan det vara bra att informera om följande, trots att CBD/Hampaprodukter är tillåtna:

  • Informera om att du använder CBD/Hampaprodukter tillverkad från EU-certifierad industrihampa
  • Informera om att dessa produkter kan ge utslag för THC & Cannabinoider
  • Begär att använda blodprov och att det ska labb-testas som visar mängden av de olika cannabinoiderna i ditt blod. För att visa att det kommer från tillåtna produkter.

Om möjligt:

  • Ta med dig eller hänvisa till detta dokument
  • Visa labbanalysen för den aktuella produkten
  • Visa den aktuella produkten

 

Modernaturs produkter har fullständiga labanalyser och är tillverkade från EU-certifierad hampa som även finns med på jordbruksverkets lista av tillåtna hampasorter.